پنجشنبه 10 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 

آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه 15 آذرماه 1393 

مؤسسه فرهنگی هنری صبا   

  

  

  


   

نشست خبری، موزه هنرهای معاصر تهران 10 آذرماه 1393


انتخاب نهایی آثار دوسالانه نگارگری  

  


آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه 15 آذرماه 1393 

مؤسسه فرهنگی هنری صبا
  

  

  

  
آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه 15 آذرماه 1393 

مؤسسه فرهنگی هنری صبا
  

  

  

  آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه 15 آذرماه 1393 

مؤسسه فرهنگی هنری صبا
  

  

  

  
آیین گشایش نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

شنبه 15 آذرماه 1393 

مؤسسه فرهنگی هنری صبا